• Blog

    Patent Hizmetlerimiz


    Patent bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir sınai mülkiyet hakkıdır. Patent, sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkelerde geçerlidir. Türkiye’de alınmış bir patent, sahibine, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır. Örneğin, patent, patentli ürünlerin başkaları tarafından Türkiye’ye ithal edilmesi durumunda, sahibine ithalatı durdurma hakkı sağlar.

Patent Nedir ?

* Patentin Tanımı

Patent bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir sınai mülkiyet hakkıdır. Patent, sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkelerde geçerlidir. Türkiye’de alınmış bir patent, sahibine, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır. Örneğin, patent, patentli ürünlerin başkaları tarafından Türkiye’ye ithal edilmesi durumunda, sahibine ithalatı durdurma hakkı sağlar.

* Bir Buluşun Patent İle Korunabilmesi İçin Taşıması Gereken Nitelikler

a) Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.
b) Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
c) Sanayiye uygulanabilir olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

* Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular:
a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,
d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleridir.
Ancak, bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri için patent başvurusunda bulunulabilir. Buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar,
a) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
b) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleridir.

* Patentten Doğan Hakkın Kapsamı

Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

> Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması,
> Patent konusu olan bir usulün kullanılması,
> Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,
> Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

* Patent İsteme Hakkı

Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.

Neden Patent Tescili ?

Teknolojik yeniliklerin üretilmesi, buluşçuların korunması ve bilginin yaygınlaştırılması için patent sistemleri şarttır. İnsanların daha iyi yaşama isteği ile sanayideki rekabet yenilik yapmayı zorlamaktadır. Yani hedef pazar olan insanlar yeni ürünler ve hizmetler talep etmekte, bunların tedarikçisi olan sanayi kesimi ise hem hedef kitlenin isteğini gerçekleştirmek için, hem de rakiplerinden daha tercih edilebilir olmak için yenilik yapmaktadırlar. İşte burada yenilik yapan kişilerin veya firmaların bunları meydana getirmek için harcadıkları eğitim maliyetleri, emek, zaman ve finansın bir taklitçi tarafından aynı süreçten geçmeden taklit edilmesi bir haksızlığı doğurur. Dünyada, bu haksızlığı önleyen sistem patent sistemidir.

Patent istemi ile devreye devlet veya devletin garantörlüğündeki bir kurum girer. Bu kurum da ulusal patent ofisidir. Patent ofisi buluş yapana, buluşun patent şartlarına haiz olması (yeni olması, sanayiye uygulanabilmesi ve tekniğin bilinen durumunu aşması) şartı ile buluşunu taklitlere karşı koruma sözü verir.

Dünyada patent koruması Türkiye'nin de 1930 yılında imza attığı uluslar arası "Paris Anlaşmasına" göre olur. Türkiye'de patentler bu genel anlaşmaya paralel olarak işleyen 551 sayılı kanun hükmündeki kararnameye göre korunur.

Patent yada Faydalı model, hak sahibine ne tür haklar ve imkanlar sağlar?

Buluşun ekonomik faydalarından sadece buluş sahibinin yararlanmasına imkan vererek, rakiplerine karşı teknik ve ekonomik üstünlük kazandırır. Mülkiyet hakkı sağlayan bir hak olarak devir alınabilir ve devir edilebilir. Söz konusu buluştan başkalarının (rakiplerin), yararlanmasını yasaklama hakkı sağlar. Lisans verilmesi yoluyla başka kişilere hak tanıma imkanı verir. Lisans bir tür kiralama hakkıdır. Böylece, buluş sahibi buluşunu kendisi kullanırken, ekonomik bir yarar karşılığında yada karşı lisanslar alınması karşılığında, başkalarına da söz konusu hakkı kullandırma hakkını elinde tutmuş olur. Tüm dünyada olduğu gibi ticari bir prestij sebebidir. Taklit edilmesi halinde hukuki ve cezai her türlü yasal imkanın kullanılmasına imkan verir.

Tekniğin bilinen durumunu aşmayan buluşlara faydalı model belgesi verilir. Faydalı modeller bir patent türüdür ve genellikle küçük buluşlara verilen koruma belgeleridir.

Patentler firmalar için rekabetten korunmak veya rekabetçe üstün olmak için kullanılması gereken çok önemli bir araçtır. Firmalar hem ürünlerinde, hem de üretim tekniklerinde piyasa talepleri için veya oluşan problemlerin çözümü için yenilikler mutlaka yapmaktadırlar. Hem bu tip yeniliklerini, hem de daha rekabetçi olmak için sistemli olarak geliştirdikleri yeniliklerini mutlaka patentle tescillemelidir ki hakkı korunabilsin.

Yurtdışı Tesciller

Yurtdışı PATENT Koruması

Türkiye' de alınan bir patent yada faydalı model tüm dünyada geçerli bir koruma sağlar mı?

Patent yada Faydalı model hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan belgelerdir. Bu sebeple Türkiye' de belgeye bağlanmış bir patent yada faydalı model ancak Türkiye'de koruma altında olacaktır. Başkaca ülkelerde buluşun korunması istendiğinde, istenilen ülkelerin patent ofislerine tescil için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Temel olarak yurtdışında üç şekilde koruma talep edilebilir.

• Klasik Patent: Koruma sadece 2 - 3 ülkeyle sınırlı kalacaksa tercih edilmelidir. Her ülke için tek tek başvuru yapılıp her ülkede ayrı ayrı tüm patent süreci (araştırma, inceleme) tekrarlanmaktadır.

• PCT (Patent İşbirliği Anlaşması): Çok fazla ülkede patent koruması talep edilmesi düşünülüyorsa göz önüne alınması gereken önemli bir patent başvuru sistemidir. PCT ye üye olan 139 ülke adına uluslararası kurum rüçhan tarihinden itibaren 30 aylık bir süre için başvuru sahibinin buluşunun patentlenebilirliğini öngörmesini sağlar. Yani maliyetli olan ülkesel patent başvuru sürecine girmeden önce rüçhan kısıtlamasından dolayı herhangi bir hak kaybı da yaşamadan başvuru ile ilgili en az bir araştırma yapılması sağlanır. Böylece buluşun yeni olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olunur. Başvuru sahibi söz konusu öngörüye göre bundan sonraki ülkesel patent başvuru süreçlerine devam edip etmeme kararı alabilir. Söz konusu araştırmanın 139 ülke adına tekbir merkezden yapılması da ülkesel başvuru maliyetleri açısından büyük bir tasarruf da sağlamaktadır.

• EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi): Sadece Avrupa kapsamında (34 Ülke) bir koruma düşünülüyor ise tercih edilmelidir. Araştırma ve inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra eğer buluş patentlenebilirlik kriterlerini sağlarsa belge alır ve EPC'ye üye ülkelerden istenilenlerde sunulan tercümeyle birlikte koruma başlatılır.En Hızlı İşlem Garantisi

+90 342 323 83 28

En Uygun Fiyat Garantisi

+90 342 323 83 28

Teknik Destek Ekibi 7/24

+90 342 323 83 28

Kaliteli Hizmet Anlayışı

+90 342 323 83 28